سیستم اندازه گیری نیرویِ ماشینهای تک محوری آزمون مواد

 

سیستم اندازه گیری نیرویِ ماشینهای تک محوری آزمون مواد

 

این استاندارد الزامات عملکرد فنی واندازه شناختی و روشهای اجرائی بازرسی وآزمون لازم برای کنترل اندازه شناختی سیستمهای اندازه گیری نیرویِ ماشینهای تک محوری آزمون مواد مشمول قوانین ومقررات ملی را ارائه میدهد.

 ماشینهای آزمون مواد اصولا ًبرای تعیین مقاومت مواد ، خزش ، والهیدگی تنش یاسایر خواص مکانیکی بکار میروند. این ماشینهای آزمون ،آزمونهای کشش یا فشار رابا اعمال نیروهای ویژه انجام می دهند.خواص مکانیکی مواد از روی شناخت نیروی اعمال شده واندازه گیری کرنش یا تغییر شکلی که در مواد مشخص نسبت به زمان روی می دهد، تعیین می شود.

 

اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و/یا واژها  با تعاریف زیر بکار میروند:

تکرار پذیری

نزدیک ترین توافق میان نتایج اندازه گیری های متوالی یک اندازه ده طبق شرایط زیر :

-  تکرار در یک فاصله زمانی کوتاه توسط همان ناظر؛و

-  انجام در همان محل،تحت شرایط محیطی یکسان،با استفاده از یک دستگاه اندازه گیری و با همان روند آزمون

برگشت پذیری

اختلاف بین مقادیر نیروی نشان داده شده که از اندازه گیری‌های مقادیر نیروهای مجزا، ابتدا با افزایش نیروها وسپس با کاهش نیروها بدست آمده است.

تفکیک پذیری

کوچکترین اختلاف بین مقادیر نشان داده شده یا کوچکترین تغییر نیرو در گستره اندازه گیری که میتواند برای هر نیروی اعمال شده مشاهده ، ثبت ویا به عدد بیان شود.

ردة درستی

ردة درستی دستگاههای اندازه گیری که الزامات اندازه شناختی معینی در مورد آنها صدق می کند و بر اساس آن خطاها در محدودة معینی قرار می گیرند.

بیشینه خطای مجاز (mpe) 1

مقدار بیشینه خطای مجاز طبق قانون،مقررات یا مشخصات داده شده برای یک دستگاه اندازه گیری معین

 

 ردة درستی و بیشینة خطا های مجاز در نشان دهی های نیرو

 ü      ردة درستی یک ماشین آزمون مواد (ستون الف از جدول 1)حداقل باید با اعمال دو نیروی متوالی با پنج مقدار مجزا در  گسترة اندازه گیری تائید شود.

ü     تکرار پذیری بر حسب در صد (جدول1) نیروهای اعمالی متوالی در هر مقدار نیروی مجزا باید برابر قدر مطلق مقدار اختلاف بین بیشینه وکمینه خطا بر حسب درصد باشد.

ü     درصد خطا در هر نیروی مجزا اعمالی باید در محدودة بیشینه خطای مجاز نشان دهی نیرو از جدول1 باشد.

ü     تفکیک پذیری نسبی باید با مقادیر نیروی مجزا مشخص شده و مقدار تفکیک پذیری های نسبی بدست آمده باید در محدودة بیشینه مقادیر مجاز  مشخص شده جدول 1 برای هر رده درستی آنها باشد

ü     خطای برگشت پذیری نسبی باید برای مقادیر نیروی مجزا اول با نیروهای افزایشی وسپس باکاهش نیروها در گسترة اندازه گیری تعیین شود.

ü     مقادیر تفکیک پذیری نسبی(بر حسب درصد)بدست آمده باید در محدودة بیشینه مقادیر مجاز مشخص شده در ستون ث از جدول 1 برای هر رده درستی آنها باشد(بند الف 4-6را نیز ببیند).

ü      اگر از ماشین برای اعمال نیرو بطور کاهشی استفاده نشود آزمون برگشت پذیری لازم نیست.

 

جدول1-رده های درستی ماشین های آزمون مواد

بیشینة مقادیر نسبی مجاز

بیشینه خطای مجاز نشان دهی نیرو

%

ردة درستی گستره نشان دهی نیرو

برگشت پذیری در صورت لزوم  (%)

تفکیک پذیری

%

تکرار پذیری

%

75/0±

25/0

5/0

5/0±

5/0

5/1±

5/0

1

1±

1

0/3±

0/1

2

2±

2

5/4±

5/1

3

3±

3

 

 گسترة اندازه گیری نیرو

 

حد پایین گسترة اندازه گیری نباید کمتر از مقدار بدست ‌آمده از حاصلضرب d در r باشد، که در آن d تعداد زینه ها برای وسیله همانطوریکه در جدول 2 مشخص شده است، و r تفکیک‌پذیری است.

گسترة اندازه گیری نباید شامل قسمتی از گسترة نشان‌دهی نیرو باشد که خارج از گسترة نیروهای اعمال شده در حین آزمون‌های تائید است.

 

جدول2- حد پایینِ گسترة اندازه گیری بر حسب d برای هر ردة درستی از ماشین آزمون

حد پایین گسترة اندازه گیری برحسب d

ردة درستی

400

5/0

200

0/1

100

0/2

67

0/3

 

 سیستم تولید نیرو

 

ü      سیستم تولید نیرو باید قادر به اعمال نیرو به آرامی و بدون واردکردن ضربه آنی یا ضربه های منظم به آزمونه درسراسر گستره(های) نشان دهی نیروی ماشین باشد .سیستم تولید نیرو می تواند مکانیکی ، هیدرولیکی،نیوماتیکی یا الکتریکی، یا  ترکیبی از انواع اینها باشد.

ü      کنترل دستی یا خودکار نیرو و سیستم های جابجایی باید  در سراسر گستره(های) اندازه‌گیری ماشین برای انجام آزمون های ارزیابی وکالیبراسیون های لازم قابل کنترل باشد.

 

 

 

1-Maximum Permissible Error

 

/ 1 نظر / 40 بازدید
فاطمه

خیلی خیلی بد بود چون اون سوالی که من نوشتم درباره این نیست من نوشتم واحد اندازه گیری نیرو چیست که این امد ومن درست نیم ساعت وقتم را برای این نوشته گذاشتم خیلی بد بود راستی اگر جوابم را میدانی لطفا بگو من فاطمه میردوستی کلاس ششم هستم باتشکر