پارامتر های متالورژیکی موثر بر انرژی ضربه

برایتغییردمایانتقالتابالاتراز100 F،بایستیترکیبشیمیاییوریزساختارفولادراتغییرداد.بیشترینتغییردردمایانتقالناشیازتغییردرصدکربنومنگنزاست.درانرژیضربهثابت15 Ib.ftدرنمونههایشارپی،بازای 0.1 درصدافزایشدرصدکربن،دمایانتقالتقریبا25 Fافزایشمییابد.دراینانرژیضربه،بهازای 0.1 درصدافزایشدرصدمنگنز،دمایانتقال

/ 0 نظر / 28 بازدید