کالیبراسیون نیرو و گشتاور

آزمایشگاه کالیبراسیون رسام

تاثیر نیروی اعمالی روی مقدار سختی در سختی سنجی به روش راکول

  مطابق استاندارد های کالیبراسیون که در آن ها الزامات کالیبراسیون  دستگاه های سختی سنجی  ذکر گردیده است،  نیروی اولیه F0 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

سیستم اندازه گیری نیرویِ ماشینهای تک محوری آزمون مواد

  سیستم اندازه گیری نیرویِ ماشینهای تک محوری آزمون مواد   این استاندارد الزامات عملکرد فنی واندازه شناختی و روشهای اجرائی بازرسی وآزمون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 96 بازدید

پارامتر های متالورژیکی موثر بر انرژی ضربه

برایتغییردمایانتقالتابالاتراز100 F،بایستیترکیبشیمیاییوریزساختارفولادراتغییرداد.بیشترینتغییردردمایانتقالناشیازتغییردرصدکربنومنگنزاست.درانرژیضربهثابت15 Ib.ftدرنمونههایشارپی،بازای 0.1 درصدافزایشدرصدکربن،دمایانتقالتقریبا25 Fافزایشمییابد.دراینانرژیضربه،بهازای 0.1 درصدافزایشدرصدمنگنز،دمایانتقال
/ 0 نظر / 54 بازدید

کالیبراسیون ماشین های استاندارد نیروی اولیه

۴ نوع کالیبراسیون در حوزه اندازه شناسی نیرو وجود دارد : -         کالیبراسیون ماشین های استاندارد نیروی اولیه -         کالیبراسیون ماشین های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید
آذر 96
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
آبان 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
3 پست